11.02.2022r. PROCEDURA

   

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora

Nr 1/COV/2022 z dnia 11.02.2022 r.

 Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące

w  Przedszkolu nr  69 im. Fryderyka Chopina w Poznaniu

 Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka zakażenia koronawirusem. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce.

Podstawą do opracowania procedury są:

1)      obowiązujące zarządzenie PMP

2)      obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,

3)      statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,

4)      wizja lokalna, analiza ryzyka

5)      potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

             I. Obowiązki dyrektora placówki:

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.
 2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
 3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców dotyczących liczby dzieci, których rodzice zdecydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 4. Zapewnienia odpowiednią ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: pomieszczenie na II piętrze przedszkola.

            II. Nauczyciele zobowiązani są do:

 Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami,

 1. Ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów ,
 2. Przypomnienie poprzez kodeks grupy obowiązujące w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach.    
 4.  Przypominanie o zasadach właściwego mycia rąk.
 5.  Przypominania i egzekwowania nie  dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,       
 6. Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.  

     7. Nadzorowania picia wody przez dzieci,    

     8. Nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na                   przedszkolnym placu zabaw,    

     9. Organizowania działań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych,

   10. Organizowania wyjść na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego  przestrzegając wytycznych GIS.

    11. W szatni może szykować się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko jedna grupa wraz z nauczycielem i  pracownikiem obsługi.

    12. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.

    13. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

 

             III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2.  Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej podczas pełnienia dyżurów w szatniach i na klatce schodowej oraz kiedy mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji.  We wszystkich tych przypadkach stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka)pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.
 6. Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Pełniąc dyżury w szatni podczas przyprowadzania i odbierania  przez rodziców dzieci, pracownicy kontrolują liczbę osób znajdujących się w szatni.

      IV. Obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego  w warunkach pandemii.
 2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci.  
 3. Przekazują osobiście, telefonicznie lub mailowo dyrektorowi, nauczycielowi, osobie pełniącej dyżur istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 5. Przyprowadzają do przedszkola zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 6. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
 7. Gdy dziecko ukończyło 5 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w pomieszczeniach wspólnych tj. szatnia, klatka schodowa.
 8. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą  z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 12. Unikają kontaktów z osobami chorymi  przebywającymi w izolacji lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 13. Zobowiązują się dostosować się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.
 14. Rodzice nie pozostawiają w przedszkolnych pomieszczeniach (piwnica, korytarze, szatnie) wózków i fotelików samochodowych. Rowery i hulajnogi zostawiają na zewnątrz przedszkola w wyznaczonym do tego miejscu – stojaki przy ogrodzie przedszkolnym.

           V. Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:

 1. Rodzice wchodzą z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu w następujących zasadach: zasłaniają usta i nos maseczką i dezynfekują ręce. Dozownik z płynem dezynfekującym znajduje się przy drzwiach wejściowych przedszkola po prawej stronie.
 2. Dzieci nie przynoszą z domu własnych zabawek.
 3. W czasie reżimu sanitarnego dzieci nie używają własnych ręczników oraz nie myją zębów.
 4. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.
 5. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.

           VI. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. Izolatorium (pomieszczenie na II piętrze przedszkola)
 2. Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola oraz do kontaktu z pediatrą i ustalenia przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola następnego dnia  pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.
 3. Nauczyciel zajmujący się dzieckiem z objawami choroby bezzwłocznie zabezpiecza się w: maskę, rękawiczki oraz fartuch jednorazowy.
 4. Nauczyciel  zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.
 5. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie, telefonicznie dyrektorowi.

    VII.  Żywienie dzieci

 1. Kontakty personelu kuchennego z dziećmi, nauczycielkami i personelem pomocniczym zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomu higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców .
 3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu (słodycze, wypieki, bakalie itp.)       

       VIII. Postanowienia końcowe  

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych.

4.  Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul. Chopina 3, 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80; +48  537 575 119
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi